Звіт за 2021 рік

Додаток 2
до Порядку складання,
затвердження та контролю
виконання фінансових
планів комунальних
підприємств Пирятинської
міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради від №
(найменування уповноваженого
органу, який розглянув
фінансовий план)
М. П.

 

 

 

 

 

коди

Рік

2021

Підприємство   Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди

за ЄДРПОУ

21067735

Орган управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

37.00

Місцезнаходження Полтавська область, Лубенський район, м. Пирятин, вул.Сумська , 26

Телефон (05358)20326

  Прізвище та ініціали керівника Манько С.Л..                                                    

 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2021 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень 

I. Формування фінансових результатів

 

Код рядка

Факт минулого  року

План звітного періоду

Факт звітного періоду

Відхилення (+;-)

% виконання

Доходи

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

2563

2700,8

 3251,2

 +550,4

 120,4

податок на додану вартість

002

427,2

450,1

 541,9

 +91,8

 120,4

інші непрямі податки

003

-

-

-

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

(розшифрування)

004

2135,8

2250,7

2709,3

+458,6

120,4

Цільове фінансування (розшифрування)

005

-

-

-

-

-

Інші операційні доходи

(розшифрування)

006

-

-

-

-

-

у тому числі:

дохід від операційної оренди активів

006/1

-

-

-

-

-

одержані гранти та субсидії

006/2

-

-

-

-

-

дохід від реалізації необоротних активів

006/3

-

-

-

-

-

дохід від безоплатно отриманих активів

006/4

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі (розшифрування)

007

-

-

-

-

-

Інші фінансові доходи 

(розшифрування)

008

-

-

-

-

-

Інші доходи 

(розшифрування

амортизація від безоплатно переданих основних засобів)

009

40,8

40,7

40,7

-

-

Усього доходів

010

2176,6

2291,4

2750,0

+458,6

120

Витрати

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)

011

1367,6

1840,7

1533,5

-307,2

83,3

у тому числі:

Виробнича собівартість:

011/1

1367,6

1840,7

1533,5

-307,2

83,3

-прямі матеріальні витрати

011/1/01

446,7

720,0

557,5

-162,5

77,4

-прямі витрати на оплату праці:

 011/1/

  02

621,6

789,0

704,6

-84,4

89,3

- ЄСВ

011/1

/03

129,0

172,0

145,6

-26,4

84,7

-інші прямі витрати

(загальновиробничі витрати)

011/1/

  04

80,2

72,4

35,0

-37,4

48,3

-амортизація

011/1/05

90,1

87,3

90,8

+3,5

104

Адміністративні витрати

012

269,2

365,9

280,6

-85,3

76,7

у тому числі:

 

 

 

витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів

012/1

-

-

-

-

-

витрати на консалтингові послуги

012/2

-

-

-

-

-

витрати на страхові послуги

012/3

-

-

-

-

-

витрати на аудиторські послуги

012/4

-

-

-

-

-

Інші адміністративні витрати (розшифрування)

012/5

269,2

365,9

280,6

-85,3

76,7

-витрати на службові відрядження

012/5/01

-

1,8

-

-1,8

-100

-витрати на оплату праці

012/5/02

196,4

270,0

210,4

-59,6

77,9

-ЄСВ

012/5/03

43,2

59,4

46,3

-13,1

77,9

-амортизація

012/5/04

-

-

-

-

-

-придбання канцелярських товарів

012/5/04

4,5

3,5

2,4

-1,1

68,6

-придбання періодичних професійних видань

012/5/05

-

-

-

-

-

-ремонт оргтехніки (заправка картриджів, ремонт комп’ютерів )

012/5/06

1,7

3,5

3,4

-0,1

97,1

-програмне забезпечення

012/5/07

-

-

2,8

+2,8

+100

-витрати на оплату послуг зв’язку

012/5/08/

3,8

3,7

4,5

+0,8

121,6

-витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших банківських послуг

012/5/09

15,0

14,0

10,8

-3,2

77,1

-витрати на виготовлення абонентських книжок, договорів

012/5/10

4,6

10,0

-

-10

-100

Витрати на збут 

(розшифрування)

013

-

-

-

-

-

-витрати на оплату праці

013/1

-

-

-

-

-

-ЄСВ

013/2

-

-

-

-

-

-витрати на утримання ОЗ, ІМНА

013/3

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати 

(розшифрування)

014

-

-

-

-

-

Фінансові витрати 

(розшифрування)

015

-

-

-

-

-

Втрати від участі в капіталі (розшифрування)

016

-

-

-

-

-

Інші витрати 

(розшифрування)

017

-

-

-

-

-

Усього витрати

018

1636,8

2206,6

1814,1

-392,5

82,2

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)

019

809,0

450,7

1216,5

+765,8

+269,9

Фінансовий результат від операційної діяльності

020

539,8

84,8

935,9

+851,1

+1103,7

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

021

539,8

84,8

935,9

+851,1

+1103,7

Податок на прибуток від звичайної діяльності

022

129,6

15,3

168,5

+153,2

+1101,3

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

023

410,2

69,5

767,4

+697,9

+1104,2

прибуток

023/1

410,2

69,5

767,4

+697,9

+1104,2

збиток

023/2

-

-

-

-

-

ІI. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку:

 

 

 

 

 

 

яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету

024

18,1

3,5

38,4

+34,9

1097,1

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 

025

665,3

2036,1

2036,1

-

-

Інші фонди

(розшифрувати)

026

-

 17,2

72,2

+55

419,8

на розвиток виробництва

026/1

-

-

-

-

-

фонд матеріального заохочення

026/2

108,1

13,9

72,2

+58,3

519,4

резервний фонд

026/3

-

3,3

-

-3,3

-100

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

027

949,3

2084,9

2692,9

+608

129,2

III. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:

028

470,8

 333,9

925,0

+591,1

277,0

податок на прибуток

028/1

129,6

 15,3

528,0

+512,7

3451

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

028/2

427,2

 450,1

484,3

+34,2

107,6

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

028/3

86,0

 134,0

90,7

-43,3

67,7

акцизний збір

028/4

-

-

-

-

-

рентні платежі

028/5

-

-

-

-

-

ресурсні платежі

(екологічний податок)

028/6

-

2,5

3,4

+0,9

136,0

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)

029

188,8

218,1

250,2

+32,1

114,7

ПДФО

029/1

147,2

190,6

179,8

-10,8

94,3

земельний податок

029/2

23,5

24,0

5,7

-18,3

23,8

відрахування частини прибутку яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету

029/3

18,1

3,5

64,7

+61,2

+1848,6

Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:

030

184,5

 247,3

220,3

-27

-89,1

єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування

030/1

172,2

231,4

205,2

-26,2

-88,7

військовий збір

030/2

12,3

15,9

15,1

-0,8

95

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

031

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:

031/1

-

-

-

-

-

основний платіж

031/11

-

-

-

-

-

неустойки (штрафи, пені)

031/12

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:

031/2

-

-

-

-

-

основний платіж

031/21

-

-

-

-

-

неустойки (штрафи, пені)

031/22

-

-

-

-

-

Усього виплат

032

844,1

799,3

1395,5

+596,2

174,6

IV. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати, у тому числі:

033

446,7

720,0

557,5

-162,5

77,4

витрати на сировину й основні матеріали

033/1

75,5

50,0

84,6

+34,6

169,2

витрати на паливо та енергію

033/2

371,2

670,0

472,9

-197,1

70,6

Витрати на оплату праці

034

818,0

1059,0

915,0

-144,0

86,4

Нарахування на оплату праці

035

172,2

231,4

191,9

-39,5

82,9

Амортизація

036

90,1

87,3

90,8

+3,5

104,0

Інші операційні витрати

037

109,8

108,9

58,9

-50,0

54,1

Операційні витрати, усього

038

1636,8

2206,6

1814,1

-392,5

82,2

V. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього

039

42,8

61,3

70,7

+9,4

115,3

капітальне будівництво

040

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

041

11,8

41,3

56,8

+15,5

137,5

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

042

-

-

-

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

043

-

-

-

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

044

-

-

-

-

-

придбання (створення) оборотних активів

045

-

-

-

-

-

капітальний ремонт

046

31,0

20,0

13,9

-6,1

69,5

Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:

047

42,8

61,3

70,7

+9,4

115,3

залучені кредитні кошти

047/1

-

-

-

-

-

бюджетне фінансування

047/2

-

-

-

-

-

власні кошти

047/3

42,8

61,3

70,7

+9,4

115,3

інші джерела

047/4

-

-

-

-

-

VІ. Довідково

Кількість абонентів, в т. ч.:

058

1930

1927

1927

-

100

населення

058/1

1865

1865

1865

-

100

бюджетні організації

058/2

12

7

7

-

100

іншіспоживачі

058/3

53

55

55

-

100

Чисельність працівників

059

31

34

31

-3

91,2

Середня заробітна плата

060

8795,7

10382

9839

-543

94,8

Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати

061

-

-

-

-

-

Податкова заборгованість

062

-

-

-

-

-

Дебіторська заборгованість (розшифрувати)

в.т.ч.

063

745,8

-

1156,8

+411,0

155,1

населення

138,0

-

282,5

+144,5

204,7

бюджетні організації

15,7

-

24,9

+9,2

158,6

інші споживачі

395,1

-

589,6

+194,5

149,2

інша дебіторська заборгованість

197,0

-

259,8

+62,8

131,9

Кредиторськазаборгованість (розшифрувати)

в т.ч.

064

199,5

-

258,3

+58,8

129,5

за товари, роботи і послуги

32,5

-

27,4

-5,1

84,3

розрахунки з бюджетом

77,6

-

118,5

+40,9

152,7

розрахунки зі страхування

20,0

-

26,8

+6,8

134,0

розрахунки з оплати праці

65,2

-

85,1

+19,9

130,5

інші поточні зобовязання

4,2

-

0,5

-3,7

11,9

Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч.

приватний сектор

комунальний сектор

065

1456

25

1431

1465

25

1440

1467

25

1442

+2

-

+2

100,1

-

100,1

Обсяги реалізації послуг з централізованого воводопостачання, централізованогововодовідведення (тис.м3) в т. ч. населення

бюджетні установи

організації

066

113,9

26,7

4,7

82,5

125,4

27,0

4,7

93,7

140,8

30,3

4,3

106,2

+15,4

+3,3

-0,4

+12,5

112,3

112,2

91,5

113,3

Кількість споживчих послуг,

067

-

-

-

-

-

в т.ч.

-

-

-

-

-

населення

067/1

-

-

-

-

-

бюджетні організації

067/2

-

-

-

-

-

інші споживачі

067/3

-

-

-

-

-

Начальник Пирятинських госпрозрахункових                                 С.Л.Манько

очисних споруд